ماست تازه کم چرب 750گرم


51 انرژی (کالری)
6 کربوهیدرات
3.6 پروتئین
1.4 چربی
100 g در مقدار