ماست تازه پرچرب 750گرم


64.2 انرژی (کالری)
5.6 کربوهیدرات
3.7 پروتئین
3 چربی
100 g در مقدار