ماست یونانی


88.3 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
7 کربوهیدرات
5.4‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.3 چربی
g 100 در مقدار