ماست یونانی


88.3 انرژی (کالری)
7 کربوهیدرات
5.4 پروتئین
4.3 چربی
100 g در مقدار