خامه تتراپک


264.6 انرژی (کالری)
3.2 کربوهیدرات
2.2 پروتئین
27 چربی
100 g در مقدار