خامه عسل


38.88 انرژی (کالری)
0.45 کربوهیدرات
2.7 پروتئین
3.3 چربی
15 g در مقدار