پنیر چدار هراز


185.32 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.33 کربوهیدرات
13‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
12 چربی
g 100 در مقدار