شیر تازه نیم چرب


49.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
g 100 در مقدار