شیر کم چرب


44.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.4 چربی
g 100 در مقدار