دوغ چیلی


20.1 انرژی (کالری)
2.4 کربوهیدرات
1.5 پروتئین
0.5 چربی
100 g در مقدار