دوغ کفیر


36.06 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2.82 کربوهیدرات
1.92‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.9 چربی
g 100 در مقدار