دوغ سبزیجات (دلال)


21.64 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
1.88 کربوهیدرات
1.28‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1 چربی
g 100 در مقدار