ماست چیلی


49.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.55 کربوهیدرات
3.35‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
g 100 در مقدار