1. 1 : دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سال 1388
  2. 2 : دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 سال 1388
  3. 3 : دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000سال 1388
  4. 4 : دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت شکایت مشتریان ایزو 10002 سال 1391
  5. 5 : دریافت گواهینامه نظام5S سال 1391
  6. 6 : گواینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1391
  7. 7 : گواهی صنعت خلاق سطح A سال 1391
  8. 8 : گواهی کیفیت برتر سطح A سال 1391
  9. 9 : گواهی استانداردهای ملی ایران در محصولات مختلف لبنی