1. 1 : تندیس و لوح پیشکسوت نمونه استان مازندران سال 1385
 2. 2 : تندیس نهمین جشنواره صنعت چاپ ایران سال 1388
 3. 3 : تندیس هشتمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی سال 1389
 4. 4 : تقدیرنامه و تندیس کارخانه برتر درهمایش کشوری ایمنی مواد غذایی – آشامیدنی سال 1389
 5. 5 : تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی سومین کنفرانس و جشنواره غذای فراسودمند وغذاداروسال 1389
 6. 6 : تقدیرنامه و تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برتر استان مازندران سال 1389
 7. 7 : تقدیرنامه، گواهی تعهد به تعالی بخش ساخت و تولید جایزه ملی بهره وری سال 1389
 8. 8 : تندیس و تقدیرنامه، هشتمین جشنواره تعالی سازمانی جایزه ملی بهره وری سال1389
 9. 9 : تندیس ولوح تقدیر کنگره ملی تکنولوژی و تولید برتر سال1390
 10. 10 : تندیس واحد نمونه کیفی استاندارد استان مازندران سال 1390
 11. 11 : مجوز حلال برای ارسال به کشورهای اسلامی HALAL سال 1390
 12. 12 : تندیس ولوح تقدیر پیشتاز بازار لبنیات در هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت سال 1391
 13. 13 : دریافت تندیس پنجمین جشنواره شهاب ( R & D های برتر کشور ) سال1391
 14. 14 : تندیس ولوح تقدیر صنعت خلاق سطح A از ICS group سال 1391
 15. 15 : تندیس ولوح تقدیر کیفیت برتر سطح A از ICS group سال 1391
 16. 16 : واحد درجه الف کیفیت سازمان غذا و دارو سال1391
 17. 17 : دریافت تندیس ولوح تقدیر دهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی سال 1391
 18. 18 : تندیس ولوح تقدیربرترین شرکت های صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان سال 1391
 19. 19 : تقدیرنامه و تندیس هشتمین جشنواره کار آفرین برتر استان مازندران سال1392
 20. 20 : تندیس ولوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استاندارد استان مازندران سال 1392
 21. 21 : دریافت تندیس ولوح تقدیر جشنواره تولید ملی - افتخار ملی سال1392
 22. 22 : تندیس ولوح تقدیر ،صادر کننده نمونه استان مازندران در سال 1392