پاسخ به مواردي كه ستاره دارند الزامی است. ساير موارد انتخابی است.
مشخصات فردی و حقوقی
نام : * نام خانوادگی : *
استان : * شهر : *
آدرس دفتر کار : *  
آدرس محل پخش : *  
تلفن : * موبایل : *
زمینه فعالیت :
نوع فعالیت : امکانات :

شرکت هایی که نمایندگی آنان را برعهده دارید :

نام محصول میزان فعالیت محدوده پخش نام برند توضیحات

امکانات توزیع :
تعداد خودرو : تعداد پرسنل :
تعداد ویزیتور : مساحت سردخانه :

آیا در زمینه فروش مواد اولیه فعالیت دارید ؟

در صورت مثبت بودن پاسخ نوع فعالیت را ذکر نمایید :


بانک طرف فعالیت :
نام بانک * شماره حساب * کد * تلفن * نام مسئول شعبه *

پیشنهادات در مورد محصول جدید :

درخواست نمايندگي