تندیس ولوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کنندگان
گواهی تعهد به تعالی
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی
توليد ملي
تقدير استانداري
تقدیرنامه و تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برتر
تندیس نهمین جشنواره صنعت چاپ ایران سال 1388
تقدیرنامه و تندیس کارخانه برتر ایمنی مواد غذایی – آشامیدنی
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی سومین کنفرانس و جشنواره غذای فراسودمند
تندیس نهمین جشنواره صنعت چاپ
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی
تندیس ولوح تقدیر صنعت خلاق سطح A از ICS group سال 1391
تندیس هشتمین جشنواره تولید ملی
دریافت تندیس پنجمین جشنواره شهاب ( R & D های برتر کشور )
تندیس ولوح تقدیر کیفیت برتر سطح A از ICS group سال 1391