ماست تازه پرچرب 750گرم


64.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.6 کربوهیدرات
3.7‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3 چربی
g 100 در مقدار