ماست سبو پر چرب پروبیوتیک 1650 گرم


75.5 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.06 کربوهیدرات
3.7‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.5 چربی
g 100 در مقدار