ماست سبو کم چرب پروبیوتیک 1650 گرم


48.44 انرژی (کالری)
5.16 کربوهیدرات
3.8 پروتئین
1.4 چربی
100 g در مقدار