ماست موسیر 400 گرمی


78.66 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.96 کربوهیدرات
4.58‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.5 چربی
g 100 در مقدار