ماست سبو پر چرب پروبیوتیک 1500گرمی


75.5 انرژی (کالری)
5.06 کربوهیدرات
3.7 پروتئین
4.5 چربی
100 g در مقدار