ماست سبو کم چرب پروبیوتیک 1500گرمی


48.44 انرژی (کالری)
5.16 کربوهیدرات
3.8 پروتئین
1.4 چربی
100 g در مقدار