ماست سبو کم چرب پروبیوتیک 1500گرمی


48.44 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.16 کربوهیدرات
3.8‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.4 چربی
g 100 در مقدار