ماست سنتی رویه دار 900 گرمی


89.12 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.49 کربوهیدرات
3.14‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
5.8 چربی
g 100 در مقدار