ماست سنتی رویه دار 900 گرمی


21.6 انرژی (کالری)
12.6 کربوهیدرات
8.55 پروتئین
13.05 چربی
100 g در مقدار