ماست سنتی رویه دار 900 گرمی


0 انرژی (کالری)
0 کربوهیدرات
0 پروتئین
0 چربی
0 g در مقدار