ماست موسیر 900 گرمی


78.66 انرژی (کالری)
4.96 کربوهیدرات
4.58 پروتئین
4.5 چربی
100 g در مقدار