ماست چکیده سنتی


82.08 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.38 کربوهیدرات
5.14‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4 چربی
g 100 در مقدار