ماست ست پروبیوتیک


114.75 انرژی (کالری)
13.5 کربوهیدرات
8.1 پروتئین
3.15 چربی
100 g در مقدار