ماست ست پروبیوتیک


114.75 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
13.5 کربوهیدرات
8.1‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3.15 چربی
g 100 در مقدار