ماست کم چرب 2200گرمی


51 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6 کربوهیدرات
3.6‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.4 چربی
g 100 در مقدار