ماست پرچرب 2200گرمی


73.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.6 کربوهیدرات
3.8‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4 چربی
g 100 در مقدار