کشک 250 گرمی


69.2 انرژی (کالری)
4.6 کربوهیدرات
8.2 پروتئین
2 چربی
100 g در مقدار