خامه تتراپک


264.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
3.2 کربوهیدرات
2.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
27 چربی
g 100 در مقدار