خامه صبحانه


184.7 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.13 کربوهیدرات
2.67‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
17.5 چربی
g 30 در مقدار