پنیر فتا کم چرب 100 گرمی


137.8 انرژی (کالری)
6.7 کربوهیدرات
12 پروتئین
7 چربی
100 g در مقدار