پنیر فتا نسبتا چرب 100 گرمی


200.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.6 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
14 چربی
مقدار در 100 گرم