پنیر فتا نسبتا چرب 100 گرمی


200.4 انرژی (کالری)
6.6 کربوهیدرات
12 پروتئین
14 چربی
100 g در مقدار