پنیر یو اف حلبی


212.83 انرژی (کالری)
4.53 کربوهیدرات
12 پروتئین
15 چربی
100 g در مقدار