پنیر خامه ای کاکائویی


303 انرژی (کالری)
14.8 کربوهیدرات
5.95 پروتئین
24.45 چربی
100 g در مقدار