پنیر لیقوان گوسفندی


69.47 انرژی (کالری)
0 کربوهیدرات
17 پروتئین
5.4 چربی
30 g در مقدار