پنیر لاکتیکی


194 انرژی (کالری)
5 کربوهیدرات
12 پروتئین
14 چربی
100 g در مقدار