شیر کاکائو تتراپک


67 انرژی (کالری)
11.46 کربوهیدرات
3.04 پروتئین
1 چربی
100 g در مقدار