شیر پرچرب تتراپک


58.6 انرژی (کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2 پروتئین
3 چربی
100 g در مقدار