شیر موز تتراپک


66.98 انرژی (کالری)
10.79 کربوهیدرات
2.58 پروتئین
1.5 چربی
100 g در مقدار