شیر نارگیل


124.646 انرژی (کالری)
10.51 کربوهیدرات
7.128 پروتئین
6 چربی
240 g در مقدار