شیر بطری کم چرب


44.2 انرژی (کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2 پروتئین
1.4 چربی
100 g در مقدار