دوغ نعنا حلبی


23.4 انرژی (کالری)
1.87 کربوهیدرات
1.28 پروتئین
1.2 چربی
100 g در مقدار