دوغ لیموناد


18.1 انرژی (کالری)
2 کربوهیدرات
1.4 پروتئین
0.5 چربی
100 g در مقدار