دوغ ترش محلی با طعم گلپر


27.2 انرژی (کالری)
2.43 کربوهیدرات
1.65 پروتئین
1.2 چربی
100 g در مقدار