دوغ گازدار


24.8 انرژی (کالری)
2.35 کربوهیدرات
1.6 پروتئین
1 چربی
100 g در مقدار