دوغ کفیر


36.06 انرژی (کالری)
2.82 کربوهیدرات
1.92 پروتئین
1.9 چربی
100 g در مقدار