دوغ سبزیجات (دلال)


21.64 انرژی (کالری)
1.88 کربوهیدرات
1.28 پروتئین
1 چربی
100 g در مقدار