ماست ذرت مکزیکی و قارچ


50.32 انرژی (کالری)
4.81 کربوهیدرات
3.27 پروتئین
2 چربی
100 g در مقدار