ماست سویا


91.2 انرژی (کالری)
8.37 کربوهیدرات
9.93 پروتئین
2 چربی
100 g در مقدار